Talisman jpg

Talisman

Selektivni, translokacijski herbicid u obliku uljne koncentrirane suspenzije (OD)

Kategorija: Herbicidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 1L

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

40 g/l nikosulfuron

Od formulacija

omogućava veću postojanost preparata na listu, snižava površinsku napetost, sprječava ispiranje kišom i povećava pokrovnost lista, pri čemu poboljšava interakciju između biljke i preparata, čime se postiže bolja penetracija i usvajanje djelatne tvari.

Dodatne prednosti ove formulacije očituju se u:

  • lakoj primjeni (ugrađen okvašivač)
  • sigurnoj primjeni (kako prema korisniku tako i prema okolišu)
  • poboljšanom efikasnosti
  • otpornosti na UV i IR zračenje.
  • poboljšava učinkovitost na temperaturama ispod 15°C i iznad 30°C

 

 

Talisman®

je selektivni, translokacijski herbicid koji sadrži djelatnu tvar nikosulfuron iz grupe sulfonilurea. Korovi ga usvajaju preko lisne mase i korijena, nakon čega se brzo translocira ksilemom i floemom. Njegovo djelovanje očituje se kod uskolisnih korova u pojavi crvenila i nekroze, a kod širokolisnih kao zadebljanje i deformacija meristemskog tkiva. Suzbija široki spektar širokolisnih i uskolisnih korova.

Upotreba

Usjev: Kukuruz (merkantilni i silažni)
Količina primjene: 1-1,5 l/ha
Vrijeme i način primjene:
Primjenjuje se poslije nicanja (post-em), uz utrošak vode 200-400 l/ha.

Karenca

Osigurana vremenom primjene