Mural + talisman pack 1

Talisman + Mural pack za 2 ha

Kombinacija za suzbijanje korova na 2 ha kukuruza (1 L MURALA i 2 L TALISMANA)

Kategorija: Herbicidi

Kulture:

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

2x Talisman + 1x Mural pack

MURAL
480 g/l dikamba

TALISMAN
40 g/l nikosulfuron

MURAL®

selektivni translokacijski herbicid u obliku vodotopiv- og koncentrata (SL), koji djeluje površinski preko lista i translocira se provodnim žilama kroz stabljiku do korijena.

DJELATNA TVAR
480 g/l dikamba

MURAL® je veoma efikasan u suzbijanju tvrdih višegodišnjih korova kao što su poljski slak (Convol- vulus arvensis) i poljski osjak (Cirsium arvense).

MURAL® je selektivni translokacijski herbicid,
koji djeluje površinski preko lista i translocira se provodnim žilama kroz stabljiku do korijena. Inhibi- ra procese stanične diobe i fotosinteze, zaustavlja rast i nakon nekoliko dana dovodi do propadanja. Djelovanje herbicida očituje se u promjeni boje lista, položaja stabljike i lista.

UPOTREBA
Usjev: Kukuruz (merkantilni i silažni)
Količina primjene: 0,6-0,75 l/ha
Vrijeme i način primjene:
Nakon nicanja, kada kukuruz razvije 2-5 listova (faze 12-15 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 lista (faze 12- 16 BBCH skale). Primenjuje se prskanjem leđnim i traktorskim prskalicama uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

KARENCA
Kukuruz 70 dana (silažni), Osigurana vremenom primjene (merkantilni)

TALISMAN®

selektivni, translokacijski herbicid u obliku uljne koncentrirane suspenzije (OD)

DJELATNA TVAR
40 g/l nikosulfuron

OD formulacija omogućava veću postojanost preparata na listu, snižava površinsku napetost, sprječava ispiranje kišom i povećava pokrovnost lista, pri čemu poboljšava interakciju između biljke i preparata, čime se postiže bolja penetracija i usva- janje djelatne tvari.

UPOTREBA
Usjev: Kukuruz (merkantilni i silažni)
Količina primjene: 1-1,5 l/ha
Vrijeme i način primjene:
Primjenjuje se poslije nicanja (post-em), uz utrošak vode 200-400 l/ha.

 

Karenca

MURAL
Kukuruz 70 dana (silažni), Osigurana vremenom primjene (merkantilni)

 

TALISMAN
Osigurana vremenom primjene