Mural jpg

Mural

Selektivni translokacijski herbicid u obliku vodotopivog koncentrata (SL), koji djeluje površinski preko lista i translocira se provodnim žilama kroz stabljiku do korijena.

Kategorija: Herbicidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 1L

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

480 g/l dikamba

MURAL® je veoma efikasan u suzbijanju tvrdih višegodišnjih korova kao što su poljski slak (Convolvulus arvensis) i poljski osjak (Cirsium arvense).

MURAL® je selektivni translokacijski herbicid, koji djeluje površinski preko lista i translocira se provodnim žilama kroz stabljiku do korijena. Inhibira procese stanične diobe i fotosinteze, zaustavlja rast i nakon neko liko dana dovodi do propadanja. Djelovanje herbicida očituje se u promjeni boje lista, položaja stabljike i lista.

Upotreba

Usjev:

Kukuruz (merkantilni i silažni)

Količina primjene:

0,6-0,75 l/ha

Vrijeme primjene:

Nakon nicanja, kada kukuruz razvije 2-5 listova (faze 12-15 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 lista (faze 12-16 BBCH skale). Primjenjuje se prskanjem leđnim i traktorskim prskalicama uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

Kako bi se povećala efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova, preporučuje se miješanje sa preparatom TALISMAN® (nikosulfuron 40 g/l).

Karenca

70 dana (silažni) Osigurana vremenom primjene (merkantilni)