harpun jpg

Harpun

Insekticid sa ovicidnim i larvicidnim djelovanjem.

Kategorija: Insekticidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 100ml, 1l

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

100 g/l piriproksifen

Upotreba

HARPUN® je formuliran u obliku EC formulacije, pri čemu su korišteni koformulanti posljednje generacije. HARPUN® je insekticid sa ovicidnim i larvicidnim djelovanjem, koji direktno utječe na hormonski disbalans kod insekata što rezultira sprječavanjem embriogeneze, metamorfoze i formiranja imaga. Piriproksifen djeluje kao mimik juvenilnog hormona, koji je u najvećoj količini prisutan u toku embriogeneze i na taj način sprječava povećanje količine egdizona, hormona odgovornog za prelazak u slijedeći stadij razvoja. U tom slučaju dovodi do degenerativnih promjena u embriju i sprječava izlijeganje larvi, a samim tim ima indirektan smrtonosni efekt na imaga. Najbolja efikasnost se postiže kada se depozit preparata nanese na biljku prije polaganja jaja ili na svježe položena jaja (24 sata nakon polaganja).

 

Usjev

Štetna vrsta

Količina primjene

Vrijeme primjene

Karenca

Rajčica i krastavac (u zaštićenom prostoru)

Bijela leptirasta uš (Trialeurodes vaporari- orum) Leptirasta uš duhana (Bemisia tabaci)

75 ml/100 l vode

Nakon prvih znakova pojave uši.

3 dana

Jabuka

Jabučni savijač (Cydia pomonella)

0,8-1 l/ha

Nakon cvatnje, a na početku odlaganja jaja, odnosno kada je plod veličine 10 mm. Ukoliko dođe do opadan- ja ploda nakon cvatnje, sredstvo primijeniti kada je plod veličine do 40 mm (faze 71-74 BBCH skale)

Osigurana vremenom primjene

Kruška

Kruškina buha (Cacopsylla pyricola)

0,725-1 l/ha

U vrijeme izlijeganja larvi (stadiji L1-L3). Najbolji rezultat se postiže kada su larve u stadiju L3, a kruška u fenofazi bubrenja cvjetnih pupoljaka pa do faze kada plod dostigne polovinu svoje veličine (faze 53-67 BBCH skale)

Osigurana vremenom primjene

Karenca

3 dana za rajčicu (u zaštićenom prostoru), krastavac (u zaštićenom prostoru), 91 dan za jabuku, OVP za krušku.