Direkt png

Direkt

Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu, vinogradarstvu, ratar- skim kulturama, kupusnjačama, povrćarstvu i ukrasnom bilju u zaštićenom prostoru, ukras- nom bilju na otvorenom prostoru i šumarstvu.

Kategorija: Insekticidi

Kulture:

Sigurnosno tehnički listovi (STL):

Pakiranje: 50ml, 100ml, 1L

UPORABA I NAČIN PRIMJENE

Djelatna tvar

Alfacipermetrin 100 g/l

Upotreba

Kontaktni insekticid za suzbijanje slijedećih štetnih insekata:

1) U VOĆARSTVU: jabučnog savijača (Laspayresia pomonella) u koncentraciji 0,015-0,018% (15-18 ml u 100 I vode), lisnih uši (Aphididae) i breskvinog savijača (Cydia molesta) u koncentraciji 0,012-0,015% (12-15 ml u 100 l vode), kruškine lisne buhe (Psylla pyri) u koncentraciji 0,018-0,020% (18-20 ml u 100 I vode), dudovca (Hyphantria cunea) u koncentraciji 0,010-0,012% (10-12 ml u 100 l vode), jabučne ose pilatke (Hoplocampa testudinea) u koncentraciji 0,015-0,025% (15-25 ml u 100 l vode) i crne i žute ose šljivarice (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava) u koncentraciji 0,015-0,025%;

2) U VINOGRADARSTVU: pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiquella) u koncentraciji 0,012- 0,015% (12-15 ml u 100 l vode) i medećeg cvrčka (Metcalfa pruinosa) u koncentraciji 0,02 i 0,025%;

3) U RATARSKIM USJEVIMA: za suzbijanje krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)
i žitnog balca (Oulema melanopus) u količini od 0,10-0,12 l/ha (10-12 ml u 100 I vode na 1000 m2), repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) i repičine ose listarice (Athalia colibri) na uljanoj repici u količini od 0,1 l/ha (10 ml u 100 I vode na 1000 m2), lisne sovice (Mamestra brassicae) na šećernoj repi u ko- ličini od 0,15-0,175 l/ha (15-17,5 ml u 100 I vode na 1000 m2) i ozimih sovica pozemljuša (Agrotis spp.) na šećernoj repi u količini od 0,2 l/ha (20 ml u 100 I vode na 1000 m2);

4) U KUPUSNJAČAMA: za suzbijanje kupusnog moljca (Plutella maculipenis) u količini od 0,08-0,12 l/ha (8-12 ml u 100 l vode na 1000 m2) uz obvezan dodatak okvašivača;

5) U STAKLENICIMA: za suzbijanje štitatostog moljca (Trialeurodes vaporariorum) na rajčici, krastavcima i ukrasnom bilju u koncentraciji 0,02-0,025% (2-2,5 ml preparata u 10 l vode). Kod primjene na krastavcima preporuča se dodati okvašivač;

6) NA UKRASNOM BILJU: za suzbijanje resičara (Thrips spp.) u koncentraciji 0,012-0,018% (12-18 ml u 100 l vode);

7) U ŠUMARSTVU: za suzbijanje mlađih razvojnih oblika gusjenica gubara (Lymantria dispar) I. i II. generacije, u količini od 0,10 l/ha uz utrošak 30-50 I vode/ha orošavanjem.

Karenca

14 dana za krumpir, rajčice, krastavce (u polju i zaštićenom prostoru) i ostalo nelisno povrće i voćke; 21 dan za vinovu lozu; 28 dana za kupusnjače, šećer- nu i stočnu repu; 35 dana za žitarice; 42 dana za agrume, duhan, uljanu repicu.