OBAVIJEST O NABAVI

Objavljeno, 30. srpnja 2020.

Postupak nabave sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NoJN), trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, referentna oznaka: KK.01.2.1.01.

DATUM OBJAVE: 30.07.2020.

NAZIV NABAVE:

Razvoj, uvođenje i verifikacija metode određivanja distribucije masa za Dextran 40

Evidencijski broj nabave: 09/2020

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:

Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok, OIB: 25555531112

KONTAKT PODACI:

Zdenko Širanović, Tel:+385 1 33 88 988, zdenko.siranovic@dechra.com

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je razvoj, uvođenje i verifikacija metode određivanja distribucije masa u uzorku Dextran 40 prema Ph.Eur. 01/2017:0999. “Dextran 40 for injections”, poglavlje “Molecular mass distribution” i Ph.Eur. 2.2.39. “Molecular mass distribution in dextrans”. Predmet nabave nije podijeljen u grupe te Ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 19.08.2020. u 16:00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja: Genera d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: https://genera.hr/category/nabava/. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila. Ukoliko imate problem s preuzimanjem dokumentacije, kontaktirajte nas.

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila.