Procurement notice 12.07.2017.

Objavljeno, 12. July 2017.

01.08.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.

The procurement is being conducted based on Appendix 4. Procurement procedures for Entities not subject to Law on Public, permanently opened Call for project proposals ”Increase in the development of new products and services resulting from research and development activities”, call reference: KK.01.2.1.01.

DATE OF PROCUREMENT NOTICE: 12.7.2017.

PUBLICATION REF: 2/2017

NAME AND ADDRESS OF CONTRACT AUTHORITY:

Contracting authority: Genera d.d. 
Adress: Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok 
VAT: 25555531112

CONTACT INFORMATION
Zdenko Širanović 
Phone: +385 1 33 88 988 
e-mail adress: zdenko.siranovic@dechra.com

BASIC INFORMATION ON TECHNICAL DETAILS ABOUT SUBJECT OF THE PROCUREMENT

Subject of procurement is research equipment and software for analytical instruments management.

The procurement subject is divided in next 7 lots:

Lot 1 – Laboratory equipment for preparation, decontamination and sample analysis 
Lot 2 – Laboratory storage, sterilization and incubation equipment 
Lot 3 – Software for analytical instruments management 
Lot 4 – IT equipment 
Lot 5 – Vertical laminar cabinet 
Lot 6 – Temperature and humidity control system 
Lot 7 – Air sampling machine

TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE: Publication of the Procurement notice

DEADLINE FOR OFFER SUBMISSION: 01.08.2017. until 12:00 A.M

The offer, together with accompanying documentation has to be submitted in Croatian or English language. The offer shall be submitted in a sealed envelope, directly or by postal services, to the address of Contracting Authority. 

E-MAIL ADRESS/LOCATION WHERE ADDITIONAL INFORMATION ARE AVAILABLE

Complete tender documentation with belonging appendixes is available on the web page of Contracting Authority http://www.genera.hr/hr/2/nabava/.
Communication and any other exchange of information between Tenderer and Contracting Authority shall be in written form. A written request of Tenderers for clarification shall be submitted on e-mail: zdenko.siranovic@dechra.com 

Documentation can be downloaded HERE.

If you’re having trouble downloading the documentation please contact us on this number: +385 1 33 88 888

DATUM OBJAVE: 12.07.2017.

Broj nabave: 02/2017

NAZIV  I ADRESA NARUČITELJA:
Naziv naručitelja: Genera d.d.
Sjedište: Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10436 Rakov Potok
OIB: 25555531112  

KONTAKT PODACI:

Zdenko Širanović
Telefon: +385 1 33 88 988
Adresa elektroničke pošte: zdenko.siranovic@dechra.com

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je istraživačka oprema i program za upravljanje analitičkim instrumentima. 

Predmet nabave podijeljen je u sedam grupa kako slijedi:

Grupa 1 – Laboratorijska oprema za pohranu, sterilizaciju i inkubaciju
Grupa 2 – Laboratorijska oprema za pripremu, dekontaminaciju i analizu uzoraka
Grupa 3 – Program za upravljanje analitičkim instrumentima
Grupa 4 – Informatička oprema
Grupa 5 – Vertikalni laminarni kabinet  
Grupa 6 – Sustav za kontrolu temperature i vlage 
Grupa 7 – Aparat za uzorkovanje zraka

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 01.08.2017. u 12 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.  

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja: http://www.genera.hr/hr/2/nabava/

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: zdenko.siranovic@dechra.com

Dokumentaciju je moguće preuzeti OVDJE. 

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 1 33 88 888